Προσφέρουμε διασκέδαση μέσα από τα παιχνίδια μας τα τελευταία 59 χρόνια

Επιτροπές Δ.Σ.

Ο ΟΠΑΠ έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε με πρωταρχικό σκοπό να παράσχει βοήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εκπληρώσει τις εποπτικές αρμοδιότητες για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου, το διορισμό, την αμοιβή και την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή και τη διαδικασία της ΟΠΑΠ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο ή ακόμα και εκτάκτως, όποτε είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο από το Δ.Σ. καταστατικό και αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:

 • Δημήτρης Ποταμίτης – Πρόεδρος
 • Δρ. Igor Rusek – Μέλος
 • Rudolf Jurcik – Μέλος

Καταστατικό Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών

Ο κύριος σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών είναι τριμελής αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και πρωταρχικός στόχος της είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να:

 1. Διασφαλίζει ότι υφίστανται οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση των αμοιβών του Προέδρου, των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., των άμεσα αναφερόμενων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, των Επιτροπών του Δ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό του,
 2. Διασφαλίζει ότι η Εταιρεία υιοθετεί, παρακολουθεί και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες αμοιβών,
 3. Διασφαλίζει ότι οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις αμοιβές ανταποκρίνονται στους στόχους γνωστοποιήσεων του Δ.Σ. και σε όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις,
 4. επανεξετάζει σχέδια διαδοχής των στελεχών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών σε τακτική βάση για να διατηρηθεί κατάλληλη ισορροπία αναφορικά με τις δεξιότητες, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ποικιλομορφία στη διοίκηση της Εταιρείας, παρέχοντας συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως και
 5. Αξιολογεί τους υποψήφιους και προτείνει νέα μέλη για το Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών συνεδριάζει για τα θέματα των αμοιβών τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αυτό απαραίτητο. Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών λειτουργεί σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο από το Δ.Σ. καταστατικό και αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας:

 • Pavel Saroch - Πρόεδρος
 • Σπυρίδων Φωκάς - Μέλος
 • Pavel Horak - Μέλος

Καταστατικό Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών

Ετήσιοι Απολογισμοί

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)