Προσφέρουμε διασκέδαση μέσα από τα παιχνίδια μας τα τελευταία 59 χρόνια

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, με τις αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται στον Ετήσιο Απολογισμό.

Ο συγκεκριμένος Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με στόχο την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του Ελληνικού εταιρικού θεσμικού πλαισίου και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μελών του και της Ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)