Προσφέρουμε διασκέδαση μέσα από τα παιχνίδια μας τα τελευταία 59 χρόνια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Οι αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας ορίζουν το πλαίσιο βάσει του οποίου θεσπίζεται η οργάνωσή της και αναπτύσσεται η δραστηριότητά της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΠΑΠ προκειμένου να διασφαλίζονται η ακεραιότητα της επιχείρησης, η διαφάνεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο έλεγχος της διοίκησης και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, καθώς και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ετήσιοι Απολογισμοί

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)