Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Διενέργειας Συναλλαγών Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09/02/2017

H ΟΠΑΠ Α.Ε. («Η Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Δεκεμβρίου 2003 και σε συνέχεια της από 20.04.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 9ο), ανακοινώνει ότι η Εταιρεία προέβη την 08.02.2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 39.696 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 324.983,44 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 8,186806 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΘΗΝΑ, 09.02.2017
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)