Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων Μετοχών

28/04/2017

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, παρ.1. του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.04.2017 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 15.950.000 μετοχές. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της Εταιρείας για τους οριζόμενους στον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ., ήτοι το αργότερο μέχρι και την 26η Απριλίου 2019, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 13,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

 

 

ΑΘΗΝΑ, 28.04.2017

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)