Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Αποφάσεις 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

28/04/2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

ΤΗΣ 27ης  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 

Η δέκατη έβδομη (17η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 581 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 227.016.804 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών (σύνολο δικαιωμάτων ψήφου εξαιρούμενων των ιδίων μετοχών 317.817.499), ήτοι ποσοστό 71,43% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,81%) τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών συνολικού μικτού ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (ευρώ 228.921.714,36) και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος ευρώ 0,72 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2016. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,12 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την από 30.08.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση έτους 2016 ανέρχεται στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 03.05.2017 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2016 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02.05.2017. Η καταβολή του υπόλοιπου  μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 09.05.2017, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 3ο: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (99,71%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,68%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από την 1η  Ιανουαρίου 2016 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2016).

Θέμα 5ο: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,68%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2017).

Θέμα 6ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,50%) την ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜΣΟΕΛ 114 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017) καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 7ο: Χορήγησε κατά πλειοψηφία (98,63%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών.

Θέμα 8ο:  Α. Παρείχε κατά πλειοψηφία (93,98%, ενώ για το θέμα Α2iv η πλειοψηφία ανήλθε σε 93,53%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για την έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας που έχουν ήδη καταρτισθεί με συνδεδεμένα μέρη.

Β. Παρείχε εκ των προτέρων κατά πλειοψηφία (67,15%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια σύναψης συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εταιρεία Emerging Markets Capital a.s.

Θέμα 9o: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (74,64%) την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας κ. Konstantin Yanakov (Κονσταντίν Γιανάκοφ) από τον κ. Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ).

Θέμα 10ο: Eνέκρινε κατά πλειοψηφία (99,99%) τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, σύμφωνα με το περιεχόμενο που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και την αντίστοιχη τροποποίηση με την προσθήκη ενός εδαφίου υπό το γράμμα κ’ στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας,  ώστε να απεικονίζει την εν λόγω αλλαγή.

Θέμα 11o: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,21%) την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου (α) να προβεί σε όλες τις τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόκτησης ιδίων μετοχών ή/ και (β) να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω τρίτα πρόσωπα για τις εν λόγω ενέργειες κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Θέμα 12o:  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (76,41%) διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2016 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. Επίσης παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Επιπλέον χορήγησε κατά πλειοψηφία (76,41%) τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23α του ΚΝ 2190/1920,  την παράγραφο 2 του άρθρου 24  και το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Σχέδιο Επιβράβευσης.

Θέμα 13ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (80,21%) το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, διάρκειας 3 ετών (για τη χρονική περίοδο 2017-2019), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Επιπλέον, χορήγησε κατά πλειοψηφία (80,21%) τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23α του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

http://investors.opap.gr/~/media/Files/O/Opap-IR/Voting%20Results%2017th%20AGM_27042017-gr.pdf

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ 28.04.2017

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)